Kontakt: +48 535 30 30 31

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu przez Wykonawcę  danych osobowych Zlecającej

I. Administrator danych osobowych

Ja, Julia Gryszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Julia Gryszkiewicz, adres głównego miejsca wykonywania działalności: 01-793 Warszawa, ulica Ludwika Rydygiera  nr 13  lokal U12 , NIP: 5242838169,  REGON: 369749930 jestem administratorem danych osobowych Zlecającej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator przetwarzam dane osobowe Zlecającej  w celu:

1) zawarcia i realizacji umowy wykonania konstrukcji z drewna lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym:

 • obsługi i realizacji zamówienia
 • przeprowadzenia procesu płatności
 • rozliczanie wykonanej umowy oraz usług świadczonych w ramach umowy
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w postaci obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją
 • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym: archiwizacji danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych
 • obsługi zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi klienta
 • windykacja należności i dochodzenie roszczeń
 • przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu
 • umożliwienia korzystania z wyświetlonej strony internetowej
 • przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych klientów
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody udzielonej dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wskazanego w treści tej zgody, w tym w celach marketingowych związanych z oferowaniem produktów i usług (newsletter)

2) Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

3) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. Odbiorcy danych

Dane osobowe Zlecającej możemy udostępnić podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzenia firmy.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

V. Okres przechowywania danych

1) Dane pozyskane w celu zawarcia umowy wykonania konstrukcji z drewna przechowuję przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałem się w sprawie jej zawarcia.

2) Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy wykonania konstrukcji z drewna przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

3) Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeżeli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej.

 

VI. Prawa Zlecającej :

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu wykonania swoich praw  Zlecająca może skierować  swoje żądanie pod adres głównego miejsca wykonywania działalności Wykonawcy: 01-793 Warszawa, ulica Ludwika Rydygiera  nr 13  lokal U12